Psychoterapia Rodzin

Psychoterapia rodzin jest formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała

rodzina. Wynika to z założenia, że rodzina tworzy pewien system, w którym

poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i

wzajemnie na siebie wpływają. Problemy jednego z domowników

oddziaływują na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na

powstawanie zaburzeń. Kiedy to rodzina przejawia zaburzenia

funkcjonowania, wtedy najczęściej któryś z członków rodziny doświadcza

objawów w postaci szeroko pojętej choroby (np. objawy somatyczne,

depresja, alkoholizm, trudności wychowawcze dzieci itp.). W takiej sytuacji

stosowne jest rozważenie opcji podjęcia psychoterapii rodzin. Celem jest

zmiana systemu na rzecz polepszenia się funkcjonowania każdego z

członków rodziny.